Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále “Podmínky” nebo “OP”) platí pro nákup na webové stránce www.radekchromy.cz.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Fine Life s.r.o., se sídlem Hakenova 920/3, 19600 Praha 9 - Čakovice, IČ: 29133262 a kupujícího (dále také „Zákazník“ či „Účastník“). Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, jejíž předmětem je prodej produktů, služeb, zboží a vstupenek na živé akce, uvedených na webových stránkách www.radekchromy.cz (dále jen "Předmět koupě"), kterou strany uzavírají prostřednictvím těchto webových stránek, nebo osobně.

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora.

Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.

V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, OBJEDNÁVKA

2.1. Předmět objednávky, označení produktu a cena

Předmětem smlouvy je prodej on-line produktů a služeb (přes webové rozhraní) nebo živých akcí - seminářů, workshopů, přednášek, terapií nebo konzultací nabízených na www.radekchromy.cz. Konkrétní specifikace produktů a služeb, včetně popisu obsahu a ceny, jsou uvedeny na těchto webových stránkách www.radekchromy.cz.

Termíny zahájení on-line kurzů, workshopů, přednášek a seminářů budou předem zveřejňovány na stránkách www.radekchromy.cz. Termíny konzultací a terapií Metodou RUŠ budou vždy domlouvány individuálně dle časových možností zákazníka a prodávajícího. Také veškeré informace, týkající se objednávky, poskytuje prodávající na webové stránce u daného produktu.

Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností, jako jsou cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího a na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní www.radekchromy.cz.

2.2.Objednávka

Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U online produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby. 

Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na znatelně označené tlačítko v objednávkovém formuláři („Odeslat“,„Zaplatit“, apod.). Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován a v této souvislosti bude zákazníkovi vrácena zaplacená částka za produkt/zboží/službu.

Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky na software. V případě použití neaktualizovaného softwaru - internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita, za kterou nenese prodávající zodpovědnost.

2.3.Doporučené požadavky na přehrávání videí jsou:

Kterýkoli internetový prohlížeč z uvedených + minimální verze: Internet Explorer 10+, Firefox 33+, Google Chrome 31+, Safari 7.1+, Opera 26+, iOS Safari 7.1+ včetně nainstalovaného zásuvného modulu Adobe Flash Player.

2.4.Minimální konfigurace pro přehrávání videí ve Windows:

Procesor 2.8 GHz Intel Pentium 4 anebo rychlejší, 2GB RAM, Grafická karta s aspoň 128MB RAM

2.5.Minimální konfigurace pro přehrávání videí v OS X:

Procesor 1.83GHz Intel Core 2 Duo anebo rychlejší, 2GB RAM, Grafická karta s aspoň 128MB RAM

2.6.Požadavky na otevření PDF souborů:

Doporučení software Adobe Reader (zdarma).

Upozorňujeme, že nedostupnost nebo špatná kvalita přenosu videa může být ovlivnitelná rychlostí internetového připojení.

3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY, FAKTURACE

Ve formulářích a na webu www.radekchromy.cz najde kupující všechny ceny služeb včetně DPH v zákonné výši.

Cena produktů, zboží, služeb a živých akcí, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Pokud není uvedeno ve formuláři, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedená cena včetně DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

U vybraných produktů prodávajícího (kniha, tištěný poukaz, apod.) je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním.

Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby.

Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

4. ZPŮSOB PLATBY

Cenu produktu/zboží poskytované přes webové rozhraní a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostním způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři. Platbu je možné provést bankovním převodem na základě vystavené faktury, nebo online převodem pomocí platební brány.

V případě produktu a služby poskytované osobně (živé akce - semináře, přednášky, terapie), je možná platba v hotovosti na místě, pokud je to tak výslovně uvedeno.

V případě živých akcí (přednášky, semináře, terapie) může být vyžadovaná platba předem jakožto rezervační poplatek za zajištění místa na živé akci. O této informaci je zákazník informován v prodejním formuláři, jakožto e–mailem.

Forma platby

Platba je jednorázová. Koupě na splátky není možná.

Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5. DODACÍ PODMÍNKY

U online produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na e–mailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy na produkt/službu, případně zasláním jako příloha e–mailu přímo zákazníkovi.

Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny produktu, a to nejpozději do tří dnů od připsání částky na účet prodávajícího, není-li uvedeno jinak.

V případě tištěných produktů (knih, poukazů, apod.), prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 3-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

6. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Přístupové údaje k online produktům, jakožto odkaz na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, webináře, knihy, poukazy, živé akce, přednášky, semináře, workshopy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

Oprávnění k výkonu práva používat autorské dílo může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY SPOTŘEBITELE

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.

Formulář pro odstoupení od smlouvy je možné stáhnout >>> zde <<<.

Odešlete formulář prosím emailem na reklamace@radekchromy.cz spolu s uvedením čísla objednávky, variabilním symbolem, jména a data nákupu.

Knihy, diáře, poukazy doručte zpět na vlastní náklad na adresu Fine Life s.r.o., Hakenova 920/3, 196 00 Praha 9 - Čakovice a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Knihy, diáře, poukazy, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.

Upozorňujeme, že právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.

Peníze za produkt/zboží Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen zákazníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.

V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

7.1. Poplatky spojené se živými akcemi

V případě odstoupení zákazníka od smlouvy za živou akci (přednáška, seminář, workshop), bude účtován poplatek za zrušení ve výší podle dnů od začátku akce následujícím způsobem:

  • odstoupení dříve než 14 dnů před začátkem akce, bez poplatku,
  • odstoupení do 14 dnů před začátkem akce je poplatek 50% ceny živé akce, 
  • odstoupení do 5 dnů před začátkem akce je poplatek 100% ceny živé akce.

Kupující bere na vědomí, že důvod nastavených rezervačních poplatků je z důvodu blokace místa kupujícího na živé akci a následně vynaloženého úsilí prodávajícího najít náhradu. Změny v rezervačních poplatcích ve prospěch kupujícího jsou závislé pouze na dobré vůli prodávajícího.

8. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese reklamace@radekchromy.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni e–mailem.

Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit.

On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

9. GARANCE

Za své produkty Fine Life s.r.o. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený trénink či program není pro vás vhodný. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, je uvedeno na webových stránkách vámi vybraného produktu.

Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na reklamace@radekchromy.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete, vyplněným formulářem (viz odst. 8.) a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.

Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, nebo na váš účet a to do 30 dnů od doručení e–mailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši e–mailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu k produktu.

9.1. Při objednání:

a) on-line programů

U všech on-line programů a kurzů má kupující právo využít garanční doby. Ta začíná běžet v momentě, kdy jsou kupujícímu zaslány přístupové údaje do členské sekce. Poté běží 14 denní garanční lhůta, která končí 14. den po odeslání přístupových údajů kupujícímu. Během ní může kupující odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Žádosti o odstoupení od smlouvy po skončení garanční lhůty není prodávající povinen přijmout. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mail: reklamace@radekchromy.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje, vysvětlením odstoupení, s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a s uvedením bankovního účtu, na který chce kupující zaslat zpět peníze.

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně on-line programu či kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e–mailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného online programu či kurzu a kupující nebude mít právo na získání a využití bonusů zakoupených spolu s online programem či kurzem.

b) produktů E–book

Při koupi produktu E-book má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do 14 dnů od zaplacení produktu. Žádosti o odstoupení od smlouvy po 14 dne, respektive 15. dne, již prodávající není povinen přijmout. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: reklamace@radekchromy.cz, s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně E-booku. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

c) živé akce

Při koupi živé akce a účasti na živé akci (přednáška, seminář, workshop, terapie, apod.) má kupující právo odstoupit od smlouvy udání důvodu nejpozději do konce živé akce. Odstoupení je možno provést pouze na místě vyplněním prohlášení a důvodu, proč od smlouvy odstupuje. Kupujícímu bude buď zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně živé akce nebo částka vrácena na místě nebo vrácena částka na účet a to nejpozději do 30 dnů od předání prohlášení, že od smlouvy odstupuje.

10. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Všechny produkty a služby uvedené na webových stránkách www.radekchromy.cz jsou pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace, které nabízíme jsou pouze návody a doporučení. Fine Life s.r.o. ani žádný ze zaměstnanců firmy není jakkoliv odpovědný za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání živých akcí i on-line produktů jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování, prožívání a své rozhodování.

Všechny produkty a služby poskytované společností Fine Life s.r.o. nejsou vhodné pro psychicky labilní jedince a osoby užívající psychofarmaka a jiné medikamenty ovlivňující nervovou soustavu jedince.

Úspěch a výsledky vaši práce na sobě a vašem vztahu závisí na mnoha dalších faktorech, které společnost Fine Life s.r.o. nemůže ovlivnit (např. ochotu vašeho partnera nebo partnerky na sobě pracovat a řešit aktivně problémy ve vztahu, dovednosti které máte, časové možnosti, znalosti, schopnosti, situaci na trhu, váš zdravotní stavu, apod.)

V případě, že se rozhodnete absolvovat některý z našich vzdělávacích produktů nebo přednášek, workshopů, seminářů, konzultací a terapií nebo si přečtete některý z našich článků a odborných textů v oblasti osobního a partnerského rozvoje, rádi bychom Vás upozornili na fakt, že v průběhu všech produktů, služeb můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na Vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda toto podstoupíte, přečtete nebo si poslechnete.

Rádi bychom Vás upozornili, že informace obsažené v našich produktech a článcích nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka nebo lékařskou péči.

11. OCHRANA ÚDAJŮ

Součástí obchodních podmínek je dokument ochrana osobních údajů podle GDPR: https://www.radekchromy.cz/legislativa/ochrana-osobnich-udaju/

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v čl. 1.

Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel uplatnit na e-mailové adrese: reklamace@radekchromy.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována korporací v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 15. září 2019.